Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


La Liberpenso adresas siajn plej korajn bondezirojn al Benoît XVI :

HAPPY BIRTHDAY, SINJOR’ VATICAN !


Ne temas pri misparolo de Marilyn Monroe ! La "Ŝtato" Vatikano ja atingis sian kanonan aĝon je 80 jaroj, la lastan 11an de februaro. Ĝia papa (papo itallingve) nomiĝas Pie XI (pseŭdonomo heredita el kelkaj murdaj kruc-militoj), kaj ĝia panjo nomiĝas per la mildsona nomo Benito Mussolini, kromnomata "la Duce" inter du masakroj de kontraŭfaŝistoj. Ni bedaŭras ke tia datreveno ne okazigis grandan feston aŭ, pli kulture, grandan internacian kolokvon pri la historio de Vatikano, kiun povus animi la honesta historiisto Msr-o Richard Williamson, freŝdate surscenigita ĉe amas-medioj pro originala analizo de la malapero (ni ne aŭdacas paroli pri genocido) de ses milionoj da judoj. Tio bele aspektus kaj certe pasiigus la amasojn.

JPEG - 8 kb
Joseph Ratzinger Ĉu aĉulo aŭ amata de aĉuloj ?

En mallonga parolado, la Papo substrekis ke "La Ŝtato Vatikano entenas trezorojn da piemo, da historio, da arto, kaj konservas ĉiesheredaĵon valoran por la tuta homaro". Niaj traserĉoj, kvankam "pedantaj", trovis neniun spuron pri eĉa ratifikado de minimuma Deklaracio de Homaj Rajtoj, eĉ ne de obtuzvoĉa kondamno de iu ajn faŝista aŭ korporacia reĝimo. Ni cetere plu restas mirigitaj antaŭ lia prisilento, inda je Pie XII, pri ratifikado de ajna direktivo el la Internacia Buroo de l’ Laboro, fare de la "Ŝtato" Vatikano.

Benoît XVI neniel elvokis, kaj tio kompreneblas, la "anekdotojn" de Vatikano, ankaŭ kiuj estas valoraj ĉiesheredaĵoj en tiu senco ke ili provizas nin per netaksebla instruo pri la fieco, la malĉasteco, la krueleco, la avideco kaj la rabemo de multnombraj el liaj antaŭuloj. La Papo adresis siajn dankojn al "ĉiuj kiuj estintece kaj estantece korifeas la vivon de la ŝtato de La Vatikana Civito". Oni sentas emocion kaj amon, kio ja estas natura kiam oni scias ke la unua "korifeo" estis Benito Mussolini, subskribinto de la interkonsento de la Latran kun la reprezentantoj de la Papo Pie XI. Bela epoko !

Efektive, kiam oni juna, sur la placo Saint-Pierre, laŭpaŝas la pavimitan linion kiu signas la "landlimon" de Vatikano, oni estas emociita kaj mirigita de tiu magia linio kiu irigas onin de iu mondo al alia. Kiam pli maljuna, al oni evidentiĝas la artefarita flanko de la afero, kaj oni pli volonte pensus pri romia Disneylando, ja bone konstruita.

Fakte, la onidirita "Ŝtato" Vatikano estas nur kreitaĵo de Mussolini. Cetere ne ekzistas vatikana civitaneco. Estus pli da funkciuloj dungitaj de Vatikano ol da "vatikanaj civitanoj". Tiu nocio "vatikana civitaneco" estis ĉefe uzata por ŝtel-migrigi naziojn el Eŭropo en 1945 per la reto "ratslines" (rat-savvojo).

Laŭ la lastaj "tezoj de la liberalismo", tio signifus ke Vatikano estas la lasta komunista ŝtato ! Efektive, laŭ tiu tezo, la nombro de funkciuloj, rilate al la nombro de loĝantoj estas la esenca kriterio de la "kolektivismo". Krome, ĉio estas proprietaĵo de la Ŝtato en Vatikano !

Tiu teokrata "princlando", estrata de absoluta ĉefo, sen politikaj partioj, sen liberaj sindikatoj, sen ajna (eĉ la plej elementa) speco de demokratio, i.a. balota, estis tamen konfirmita de la itala registaro, en 1984, per interkonsento kiu implicis kelkajn modifojn de la Konkordato de 1929. Cetere sur tiu ĉi lasta teksto sin apogas nun Silvio Berlusconi por sia klerika atako.

La Nacia federacio de la Liberpenso povus ĝoji pro tia datrevena memorigo nur se temus pri la lasta. Ĝi daŭrigas (sian batalon kontraŭ ĉiuj obskurantismoj, por la libereco de la mensoj, por la digneco de la Homaro.

JPEG - 4.1 kb
Liberpenso Nek dio, nek mastro. Vivu la sociala, teren la klerikalaĉo.

Kun la Internacia Unio Humanisma kaj Laika (IHEU), ĝi daŭrigas sian aktivadon por totala kaj efektiva Disigo de ĉiuj klerikoj kaj de ĉiuj ŝtatoj, kaj por malapero de la teokrataj "Ŝtatoj".

Parizon, la 2an de majo 2009a