Liberpensula Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Liberpensula Frakcio


Liberpensula frakcio

Al ĉiuj organizaĵoj kaj membroj de la CESR 1930


CESR dokumentoj

Al ĉiuj organizaĵoj kaj membroj de la CESR

Moskvo, la 31-an de oktobro 1930.

Lige kun la ĉiam pli akriĝanta situacio en la Internacia Unio de Esperanto-Laboristoj de Unuiĝinta Fronto (UAF), la Centra Komitato de la CESR opinias necesa en ĉi tiu letero mallonge skizi la esencon de la situacio en la UA kaj doni gvidlinion. rilate al ĝi kaj por la organizoj de la UESR, kaj por individuaj membroj de la CESR kaj CAT.
De la pasintaj 3 jaroj la gvidantaro de SAT ekuzis siajn organojn por unue singarde, poste pli kaj pli malkaŝe esprimi kaj propagandi dekstren oportunismajn opiniojn. La esenco de tiuj opinioj kaj ilia kritiko estas prezentitaj kun sufiĉa kompleteco en la broŝuro vol . Eidelman kaj Nekrasov " Beznaciismo kaj Internaciismo", ankaŭ eldonita en Esperanto en la serio " Komunistaj Bibliotekoj o ".

La revoluciaj elementoj en SAT, kaj inter ili la sovetaj esperantistoj, jam ĉe la Göteborga Kongreso ( 1928 г.) faris deciditan lukton kontraŭ tiuj oportunismaj tendencoj. Tamen, la tradicia aŭtoritato de la estro de SAT, la eksa komunisto Lanti , k 1927 г. forlasis la Komunistan Partion, permesis al li, ignorante la reziston de la revoluciaj elementoj, daŭre disvolvi tiujn tendencojn ĝis la Leipzig Kongreso (. 1929 г), kiam la Kongreso rekonis la erarecon de la linio de la gvidado de SAT kaj devigis lin ĉesi. propagando de oportunismaj opinioj. La aŭtoritato de Lanti , kiel la fondinto de SAT, ĉi-foje denove permesis al li okupi gvidajn postenojn, malgraŭ la postulo prezentita de la revolucia opozicio ŝanĝi la gvidadon de SAT.

Post la Leipzig Kongreso la gvidantaro de SAT ekstere obeis liajn decidojn, sed komencis fari malfermajn preparojn por plua ofensivo. La malkovro kaj la celo de ĉi tiu preparo estas elmontritaj kun sufiĉa klareco en la ĉefa artikolo de la Bulteno de la Centra Komitato de la SESR, n-ro 10-11, kiu estos eldonita baldaŭ. en la somero 1930 г. profitante la rompon en la transdono de mono al SAT el Sovetunio, pro plifortiĝo de la ekonomia blokado de la kapitalismaj landoj kontraŭ Sovetunio, la gvidantaro de SAT lanĉis furiozan kampanjon kontraŭ SESR ; ĝiaj individuaj gvidantoj, kontraŭ la revoluciaj kaj komunistaj membroj de SAT, akompanante tiun ĉi kampanjon per la publikigo en la organo de SAT de malnoblaj kontraŭsovetiaj artikoloj de kalumniaj atakoj kontraŭ SESR.

Fronte al la fakto de kruda malobservo fare de la gvidantaro de SAT de la decidoj de la Leipzig Kongreso, la revolucia opozicio denove kaj decide ĉe la Londona Kongreso (aŭgusto . 1930 г) prezentis postulon pri ŝanĝo en la gvidado de SAT. Malgraŭ la foresto de sovetiaj delegitoj ĉe la Kongreso, tiu postulo kolektis trionon de la voĉoj, kaj denove , nur la persona aŭtoritato de Lanti helpis al li kolekti du trionojn de la voĉoj de la Kongreso. Tamen, kiam Lanti , inspirita de tiu sukceso, metis antaŭ la Kongreson postulon malhelpi la kunvokon de la venonta SAT-Kongreso en Moskvo, kaŭzante tiun ĉi postulon per kontraŭsovetiaj atakoj ; La Kongreso, per plimulto de du trionoj de la voĉoj, malakceptis la postulon de Lanti kaj akceptis la deziron kunvoki la Kongreson en Moskvo.

Sentante la malfortikecon de sia pozicio kaj ricevinte bonan lecionon por siaj atakoj kontraŭ Sovetunio, Lanti parte ŝanĝis taktikon post la Kongreso, ekstere prezentante sin kiel amiko de Sovetunio kaj ĉesigante la presadon de kontraŭsovetiaj artikoloj, sed samtempe. la tempo plu intensigis kalumniajn atakojn kontraŭ SESR kaj ĝiaj individuaj gvidantoj, samtempe daŭre disvolvi kaj propagandi siajn rajtojn al oportunismaj opinioj kaj tute ne preterlasante la aperon de artikoloj de la revoluciaj elementoj de la movado en la SAT-organo.

Tiu ĉi kalumnia kampanjo kontraŭ SESR kaj ĝiaj gvidantoj daŭras eĉ post kiam la Centra Komitato de SESR rekomencis la transdonon de mono al SAT, pri kiu Lanti tute silentas. Samtempe , pere de la Kontrola Komisiono de SAT, Lanti klopodas forpeli el la vicoj de SAT la plej aktivajn figurojn de la revolucia alo de SAT, precipe kamaradojn . Dresen , Bessler , Richter, Demidyuk kaj aliaj.

Notindas, ke Lanti sukcesis varbi al si manplenon da subtenantoj kaj adeptoj el inter la malplej stabilaj sovetiaj esperantistoj, kies ĉefa kerno estas homoj, kiuj iam estis forpelitaj el SESR pro kelkaj nedecaj agoj.

La revolucia opozicio en SAT decidis transiri al rekta lukto kontraŭ la gvidado de SAT, kiu uzurpis la presitajn organojn de SAT en siajn manojn kaj forigis la revoluciajn elementojn de ĉia partopreno en la gvida laboro de SAT (likvido). de la Literatura Komisiono de SAT en Odeso, likvido de la redakcio de la Nova Epoko en Moskvo, likvido de la Leipzig Esperanto-SERVO SAT, gvidata de kamarado Bessler ). Tuj kiam la organo de SAT " Sennaciulo " estis fermita al reprezentantoj de la revolucia alo de SAT, la revolucia opozicio komencis eldoni dusemajnan revuon " Internaciisto " kaj organizi kunlaboran eldonejon por eldoni revolucian literaturon en Esperanto. . La revuo estas redaktata en Berlino, sed ekde la dua numero, ĝi estas presita en Moskvo, la eldonejo plivastigas sian agadon kun la centro en Leipzig. La unua numero de " Internaciisto " renkontis varman aprobon, kaj en Sovetunio kaj eksterlande, kaj nuntempe estas amasa alfluo de abonoj al ĝi.

La revolucia opozicio metis al si la taskon de

1) Sen krei novan organizon, resti en la vicoj de SAT kaj batalante por la unueco de la laborista Esperanto-movado, atingi kompletan ŝanĝon de la dekstra oportunisma gvidado de SAT gvidata de Lanti kaj anstataŭigi ĝin per revolucia . gvidado.

2) Malkaŝi la dekstrajn oportunismajn opiniojn de Lanti kaj liaj adeptoj, malkaŝante ilian kontraŭrevolucian esencon kaj la neeviteblon de la kompleta glitado de Lanti kaj Co. en la vicojn de la etburĝa filiŝtismo, socia faŝismo kaj la kontraŭsovetia. reakcia kloako.

3) Fari intensigitan laboron por organizi la revoluciajn elementojn de SAT kaj eduki ilin ideologie en la spirito de leninisma internaciismo.

Ĉi tiun taktikon kaj taskojn plene kundividas la Centra Komitato de CESR, kiu en sia kunveno la 7-an de aŭgusto pasigis la taŭgajn decidojn pri la demando de SAT.
Ĉi-rilate, la Centra Komitato de la SESR rekomendas al organizoj kaj individuaj membroj de la SESR kaj la CAT en Sovetunio.

1. Individuaj membroj restas en SAT, serĉante manierojn translokigi membrokotizojn al SAT per siaj eksterlandaj korespondantoj (kontraŭ sovetiaj eldonaĵoj senditaj al ili), se la Direkcio de SAT rifuzas rekomenci akcepti membrokotizojn pere de la CESR-Centro. Komitato, proponita de ĉi-lasta la 2-an de oktobro ĉi- jare . , sed ĝis nun ne ricevis la konsenton de la Direkcio de SAT.

2. Okaze de elpelo de iuj gvidantoj de la revolucia alo el SAT, la ceteraj membroj neniel retiriĝas el SAT kiel signo de protesto kontraŭ tiu ĉi elpelo, sed, male, petas la reinstalon de la forpelitaj membroj, postulante tiun ĉi reinstalon de la Kontrola Komisiono de SAT.

3. Konsiderante la evidentan dekstran oportunisma platformo de la nuna Sennaciulo , bojkotu ĝin.

4. Larĝe disvolvi la abonon al " Internaciisto " kaj aktivan kunlaboron en ĝi.

5. En sia korespondado kun eksterlandaj membroj de SAT, malkaŝi ĉiumaniere la kontraŭrevolucian esencon de la nuna gvidado de SAT, elmontri ĝian kalumnion kontraŭ Sovetunio, SESR kaj ĝiaj individuaj laboristoj, tirante siajn korespondantojn en la nombro de legantoj kaj abonantoj de Internaciisto .

6. Organizite, kampanjo kontraŭ la nuna gvidantaro de SAT, prezentante raportojn en kunvenoj pri la situacio en SAT, farante rezoluciojn de malfido al ĝia gvidado kaj postulante ĝian anstataŭigon. Rezolucioj estu senditaj al la Kontrola Komisiono de SAT en Bruselo, en kopio - al la Centra Komitato de la SESR.

7. Identigi kaj elmontri la adeptojn de Lanti inter sovetiaj esperantistoj, starigante la demandon pri ekskludo de la SESR de la plej fervoraj el ili, sekvante la dekstrajn oportunismajn tendencojn de Lanti .

8. Propagandi kaj disvastigi inter siaj eksterlandaj korespondantoj la eldonon de EKRELO (Kooperativa Eldonejo de Revolucia Esperanta Literaturo).

La plua kurso de la lukto kontraŭ la oportunistoj el la gvida elito de SAT estos detale pritraktata en la Bulteno de la Centra Komitato de la SESR kaj en la Internaciisto , kies dua numero elĉerpiĝas la alian tagon, kaj la tria jam estis metita en kompostadon .

Centra Komitato de SESR.