Komunista Frakcio - Sennacieca Asocio Tutmonda
Komunista Frakcio


Konciza Raporto de la SAT-Kongreso en Alikanto - 2002


Dum la 75-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (Laborista Esperantista Movado) en Alikanto, Hispanio, kiu okazis de la 1-a ĝis la 8-a de Julio 2002, Komunista Frakcio de SAT kunvenis plurajn fojojn.

Nia malgranda skipo da kvin komunistoj bone kontribuis al kongresa laboro. K-doj Vincent Charlot kaj Stan Keable partoprenis Kongresan Komisionon, kiu pritraktis vortumon de la Gvidrezolucio kaj Deklaracio, kiujn la kongreso poste amendis kaj adoptis.

Efikeco de la kongreso suferis pro manko da bone elpensitaj proponoj, kaj manko de planita tagordo pri diskut-temoj en laborkunsidoj. Ni fieras, ke el diskutoj de nia Frakcio venis proponoj, kiuj espereble helpos ke venontaj kongresoj de SAT estu pli efikaj. Sed ni atentigas ke la ĉefa bezono por efika kongreso estos ke oni faru proponojn (rezoluciojn), kiuj aperu antaŭ la kongreso en Sennaciulo. Antaŭ ĉi tiu kongreso, neniu faris tion. Sen semado, ne atendu rikolton !

K-do Charlot portis mesaĝon de K-do Petro Levy, ke li deziris post longedaŭra deĵorado rezigni el posteno de Frakcia respondeculo. Tio estis akceptita, kaj la Frakcio decidis danki la kamaradon kaj peti lin, ke li akceptu novan postenon - Honora Prezidento de Komunista Frakcio. Certe estas honoro por nia Frakcio, ke tiu veterano de Komunista Partio de Francio, tiu gravulo de SAT, kiu delonge funkcias ĉe redaktora komitato de Sennaciulo - pomonata gazeto de la organizo - estu nia Honora Prezidento.

Grava rolo de nia Frakcio estas varbi komunistojn al Esperanto kaj al SAT. Por tiu laboro, ankaŭ estos utila trovi, kunligi kaj organizi tiujn komunistojn kiuj jam estas membroj de SAT. Ankaŭ estos utila varbi al SAT tiujn membrojn de Internacia Komunista Esperantista Kolektivo, kiuj estos pretaj kunlabori. Ankaŭ tiuj, kiuj sin trovas dise en Universala Esperanto-Asocio kaj cetera Esperantista movado. Ni instigas vin, kamaradoj, aliĝu al SAT kaj anoncu vin al Komunista Frakcio por kunlaboro.

Du kamaradoj akceptis postenojn por antaŭenigi frakcian laboron. Stan Keable estas sekretario, kaj Frederiko Scibor respondecos pri la frakcia retpaĝo.

 
Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu !